Tübitak

İş Zaman ÇizelgesiAnasayfaya dön

İş Paketi Adı AYLAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Proje Süresince Yapılması Öngörülen Ana Faaliyetler
F1) Yürütme Kurulunun ayda bir kez toplanmasının sağlanması
F2) Proje yürütücüsü ve proje yönetim birimi ile ayda bir kez değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi
F3) Katılımcı kuruluşlar, yürütme kurulu ve proje yürütücüsü tarafından ayda bir kez ara değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi
F4) Proje yürütücüsü tarafından Aydın’da genel bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi
F5) Dış uzmanlar ve danışmanlar ile altı ayda bir sürecin değerlendirilmesi
F6) Çalışma gruplarının aktifleşmesi
F7) İş paketleri ile ilgili her ay proje yürütücüsü ile toplantılarının yapılması ve aylık gelişim raporlarının sunulması
İl Yenilik Platformunu Oluşturma
F1) Aydın İli Yenilik Platformu (AİYP) oluşumunun duyurulması ve platformun hizmetlerini gerçekleştirmesi için web sitesi oluşturulması
F2) İl yenilik platformunun oluşturulması ve hizmetlerini yürütmesi, ana aktör ve paydaşların belirlenmesi için İldeki tüm kurum/kuruluş ve STK’lar ile konusunda bilgilendirme topl. yapılması
F3) AİYP oluşumunun duyurularak çoğulcu katkının alınabilmesi için elektronik, görsel ve basılı yayım araçları kullanılarak ilanlar yapılması
F4) İl yenilik platformunun oluşturulması ve hizmetlerinin başarı ile yürütülebilmesi için ana aktör ve paydaşların yelpazesi konusunda değerlendirme toplantıları
F5) Çoğulcu katılım ve beyin fırtınaları sonucu uygun paydaşların belirlenmesi çalışmaları, AİYP oluşumu konulu seminer ve toplantılar
F6) Değerlendirme toplantıları sonucu ve TÜBİTAK’ın belirlediği esaslar çerçevesinde Ana aktör ve katılımcılar listesinin oluşturulması
F7) AİYP çerçevesinde oluşum ve sürekliliğin sağlanması konusunda ana aktör ve paydaşlar arasında fikir birliği oluşturmak için toplantılar yapılması
F8) AİYP oluşumu, yapılanması, işleyişi, görev, sorumluluk ve yetkileri konularında ana aktör ve paydaşlar arasında antlaşma ve ittifaklar oluşturulması
F9) AİYP oluşumu, yapılanması, işleyişi, görev, sorumluluk, yetkileri ve katılımcıları konularında yönerge taslak çalışması için proje ekibi ile toplantı yapıl.
F10) AİYP çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere yönerge hazırlama ekibi kurulması (proje ekibi, ana aktör ve katı-lımcı kurum/kuruluş ve STK üyelerinden)
F11) Yönerge hazırlama ekibi tarafından hazırlanan taslak yönergenin proje ekibi ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu bir toplantıda değerlendirilmesi
F12) Platformun web sitesinden ve seminer çalışmalarından elde edilen bilgi-ler ve TÜBİTAK’ın belirlediği esaslara gö-re Platform ana yapısının oluşturulması
F13) Platformun alt yapı birimlerinin oluşturulması (alt platformlar, çalışma grupları)
F14) Enteraktif yenilik ağının kalbi ADÜ Yenilik Merkezine bir “Server” alınması ve ağ kurulması
F15) Yürütme Kurulu ve Yönetim Birimi üyelerinin her biri için bilgisayar sistem ve ağı kurulması
F16) Enteraktif ağ içerisinde enteraktif yazılımların yazılması
F17) Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm iş paketlerinin faaliyet ve çıktılarının izlenip değerlendirilmesi
F18) İzleme, değerlendirme ve güncelleme toplantıları
F19) AİYP oluşumunu gerçekleştirmek ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak için ana aktör, katılımcı kurum/ ku-ruluş ve STK’lar ile protokoller yapılması
F20) Daha etkin bir Platformun oluşumu sağlamak için “Arttırılmış Akil” toplantıları düzenlenmesi
F21) Daha etkin bir Platformun oluşumu sağlamak için “Beyin Fırtınası” toplantıları düzenlenmesi
F22) Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde Yenilik merkezi ofisi ile diğer kurum/kuruluş ve STK’ larda irtibat noktası oluşturulması
F23) Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde Yenilik merkezi ofisinde bilgisayar, hukuk ve işletme uzmanları;diğer kurum/kuruluş ve STK’lardaki irtibat noktalarında bir Üniversite mezunu istihdam edimesi/görevlendirilmesi
F24) Fikirden patente, fikirden ürün ve hizmete ulaştıracak her türlü finans ve hukuk tanımlamaları, kaynaklarının belirlenmesi
F25) Fikirden patente, fikirden ürün ve hizmete ulaştıracak her türlü finans ve hukuk mekanizmaları Yenilik Merkezi ve ilgili kuruluşlarla yapılan anlaşmalar
F26) ulusal ve uluslararası yenilikler ve buluşların paylaşılması için Platform içerisinde online arama motoru dizayn edilmesi ve aktifliği
F27) Aydınlılara yeniliklere gereksinim duyulan alanlar hakkında fikirler vermek için yazılımı gerçekleştirilecek olan tahmin motoru oluşturulması
F28) İletişim ve bilgi akışının etkin olabilmesi için Yürütme Kurulu, Yönetim Birimi, Yenilik Merkezi ve diğer paydaş-larla ortak bir e-mail grubu oluşturulması
F29) Platform, alt platformlar, bireysel/kurumsal/fikri haklar ve diğer hukuki durumlar göz önüne alınarak Bilgi paylaşım prosedürü ve bilgi akış gruplandırmaları oluşturulması
F30) 3 boyutlu benzetim teknikleri kulanılarak Sanal Yenilik Danışmanı oluşturulması
F31) Sanal Yenilik Danışmanının (SYD) etkin olabilmesi için, zengin sesli ve yazılı soru bankası oluşturulması
F32) SYD nin sesli ve yazılı soruları cevaplayabilmesi için, mevzuatlar çerçevesinde cevap bankası ve algoritmaları oluşturulması
F33) Oluşturulacak olan SYD sisteminin test ve değerlendirmeleri gerçekleştirilmesi. Test sonuçlarının başarı oranı çok yüksek olduğunda Platformun web sitesine entegre edilmesi
F34) Web için ve basılı olarak standart başvuru tablolarının hazırlanması
F35) Yenilik başvuru akışını düzenlemek için iş akış şemaları ve iç kontrol mekanizması oluşturulması
F36) Yenilik Merkezinde AİYP projesini gerçekleştirebilmek ve AİYP nin sürdürülebilirliğini sağlamak için personel istihdamı/görevlendirmesi
F37) Canlı Yenilik danışmanının ziyaret, telefon, internet gibi iletişim araçlarını kullanarak çalışma yapabilmesi için gerekli çalışma ortamı oluşturulması
Mevcut Durum Saptama
F1) Veri toplamak için masa başı çalışması yapılması, literature taraması yapılması, uzman görüşü alınması
F2) Veri toplamak için yöntem belirlenmesi
F3) Verilerin toplanacağı yerler, insan gücü, zaman aralığının belirlenmesi, gerekli randevuların alınması, insan gücünün eğitilmesi, ön denemelerin yapılması
F4) Proje yürütücüsü ile veri toplama yöntemi konusunda değerlendirmelerin yapılması ve yürütme kuruluna bilgi verilip, onay alınması
F5) Veri toplama araçlarının hazırlanması
F6) Verilerin toplanması
F7) Veri analizi için yöntem belirlenmesi
Analizler
F8) İl yenilik Stratejisi ve Eylem Planı için yol gösterici olacak olan ek analizlerin yapılması ve raporlanması
F9) Mevcut durum saptama eğitimleri düzenleyerek, bilimsel kapasitenin arttırılmasına katkı sağlanması
F5) Çalışma grupları ile tartışma oturumları, workshoplar aracılığıyla sonuçların değerlendirilmesi
İhtiyaç Analizi
F1) Veri toplamak için masa başı çalışması yapılması
F2) Veri toplamak için yöntem belirlenmesi
F3) Verilerin toplanacağı yerler, insan gücü, zaman aralığının belirlenmesi, gerekli randevuların alınması, insan gücünün eğitilmesi, ön denemelerin yapılması
F4) Proje yürütücüsü ile veri toplama yöntemi konusunda değerlendirmelerin yapılması ve yürütme kuruluna bilgi verilip, onay alınması
F5) Veri toplama araçlarının hazırlanması
F6) Verilerin toplanması
F7) Veri analizi için yöntem belirlenmesi ve analizler
F8) İl yenilik Stratejisi ve Eylem Planı için yol gösterici olacak olan ek analizlerin yapılması ve raporlanması
F9) Yenilik ihtiyacı saptama eğitimleri düzenleyerek, bilimsel kapasitenin arttırılmasına katkı sağlanması
F10) Çalışma grupları ile tartışma oturumları, workshoplar aracılığıyla sonuçların değerlendirilmesi
F11) Platformun sürdürülebilirliği için yenilik ihtiyaçlarının sürekli bildirileceği bir iletişim ağının oluşturulması, tanıtımı ve pilot uygulamasının yapılması
F12) Yenilik ihtiyacı iletişim ağı ile sanal danışmanların entegrasyonunun sağlanması
F13) Kullanıcı geri dönüşlerine göre iletişim ağının geliştirilmesi
Eğitim ve Farkındalık Yaratma
F1) İP1,2 ve 3 çalışmaları kapsamında işletmeler başta olmak üzere diğer tüm paydaşlara yönelik farkındalık, eğitim ve danışmanlık ihtiyaç analizi çalışması yapılması
F2) Farkındalık oluşturma, eğitim ve danışmanlık hizmetleri için çalışma planı hazırlanması
F3) Dış Uzman ve danışmanlar ile birlikte modüller hazırlanması, ön denemelerinin yapılması, geliştirilmesi
F4) Uygun eğitim ortamlarının ve araçlarının hazırlanması
F5) Değerlendirme kriterleri ve ölçeklerin geliştirilmesi
F6) Çalışma gruplarının talepleri ve katılımcı kuruluşların değerlendirmeleri sonucunda eğiticilerin belirlenmesi
F7) Tanıtımının yapılması, eğitim ve basın sözcüsü belirlenmesi ve gelişmelerin duyurulması
F8) Altı ayda bir yürütme kurulu ve yürütücü tarafından basın toplantıları düzenlenmesi
F9) Aylık basın bültenleri yayımlanması
F10) Eğiticilerin eğitim yerinin, zamanının ve eğitim araçlarının belirlenmesi
F11) Eğitici eğitimi düzenlenmesi (ilk üç ay içinde proje yönetim biriminin eğitilmesi, F6da belirlenen eğiticilerin 13.aydan itibaren üç ay içinde belirlenmesi ve eğitimlerinin düzenlenmesi)
F12) Yaygın eğitimlerin düzenlenmesi
F13) Halka açık etkinlikler düzenlenmesi
F14) Sanal ve canlı danışmanlık hizmetlerinin tanıtımı ve kullanım eğitimleri düzenlenmesi (sanal ve canlı danışmanlık sitemi kurulduktan sonra altı ayda bir etkinlik)
F15) Son yıl içinde yenilik/Ar-Ge konusunda açılan fon kaynaklarına en az üç başvurunun sektörlerarası işbirliği ile yapılmasının sağlanması
F16) Platformdaki paydaşlara yönelik yurt içi ve yurt dışı İnceleme gezileri düzenlenmesi
F17) Altı ayda bir proje yürütücüsü ve yönetim birimi tarafından paydaş ziyaretleri gerçekleştirilmesi
F18) Her yıl bir sektörel yenilik/Ar-Ge ödülleri dağıtım töreni düzenlenmesi
F19) Her düzey için Ar-Ge rehberleri hazırlanması
F20) Yurt içinde konuyla ilgili yapı-lan seminer, eğitim, kongre, çalış-tay vb. etkinliklere proje yürütücü-sü ve yönetim birimiyle eğiticilerin her yıl iki kez katılımının sağlan-ması(Tarihler belli olmadığı için 30 ay işaretlenmiştir)
Görünürlük ve Yaygınlaştırma
F1) Görsel tanıtım materyallerinin tasarlanması
F2) Hazırlanan tüm görsel materyallerin kamuoyu anketleri ile en etkili olan/beğeni toplayanın seçilmesi
F3) Yerel televizyonlar için etkili bir reklam filminin;radyo programları için reklam jeneriğinin hazırlanması
F4) Logolu kolay anlaşılabilir proje tanıtım broşür, el kitapçıkları, takvim, kalem vb. materyallerin hazırlanması ve katılımcılara dağıtılması
F5) Hazırlanan afişlerin, flamaların ve bayrakların yapılacak toplan-tıların duyurulmasında ve düzen-lenmesi esnasında görünür yerle-re konması, projenin görünürlü-ğünün arttırılması ve akılda daha fazla kalmasının sağlanması
F6) Düzenlenen tüm faaliyetler esnasında katılımcıların konu hakkında geniş bilgi alabilecekleri kitapçıkların ve broşürlerin dağıtılması
F7) Katılımcıların sürekli kullana-bilecekleri, üzerinde proje logosu ve ilgi çekici resimler olan tişört, şapka, bayrak, not defteri, masa takvimleri, balonların dağıtılması
F8) Yapılan tüm faaliyetlerin yazılı basın, yerel televizyonlar ve internetle duyurulmasının sağlanması;internetten canlı yayın yapılması
F9) Üç ayda bir basını bilgilendirici sunumların düzenlenmesi
F10) Basın mensuplarının projeyi daha iyi anlamaları ve aktarmaları için eğitimler düzenlenmesi
F11) Web sitesinin aktifliği
F12) Yenilik iletişim ağının oluşturulması ve güncellenerek sürekli bilgi akışının sağlanması, herkesin bu ağdan haberdar olmasının sağlanması
F13) Yenilik bilgi akış mekanizmasının oluşturulması, tüm yapılan çalışmaların, elde edilen analiz sonuçlarını ve bilgilerin, platform, ilgili paydaşlar ve yediden yetmişe tüm Aydın halkına kitapçıklar, broşürler, internet, vb. yollarla duyurulması
F14) Elde edilen analiz sonuçlarının ve bilgilerin, faaliyet duyurularının, faaliyet içeriklerinin yılda bir çıkarılan bir dergi ile paylaşılması
F15) Yürütme kurulu, proje yürü-tücüsü, yönetim birimi, katılımcı kuruluşlar, eğitim ve basın sözcüsü tarafından radyo ve televizyon programlarına katılım sağlanması, proje hakkında bilgilerin ilk ağızdan duyurulması
F16) Okullarda, kurum ve kuruluşlarda tanıtım toplantıları düzenlenmesi;okullarda yenilik/Ar-Ge köşeleri, projeleri oluşturulmasının sağlanması
F17) Sanal Yenilik Danışmanı ile ilgili bir web sitesinin geliştirilmesi
F18) Sanal ve Canlı Yenilik Danışmanından hizmet almak için yenilik başvuru şablonları, prosedürleri, fikrin korunmasına yönelik önlem mekanizmaların oluşturulması
F19) Proje hakkında gerek yüz yüze, gerek telefonla, gerekse internet aracılığı ile bilgi almak isteyenler için yenilik merkezinde sürekli bir görevlinin (sekreter) ve proje yönetim biriminin dönüşümlü bulunmasının sağlanması
F20) Proje sonunda oluşturulan İl Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın ve üç yıl sonunda elde edilen tüm çıktıların bir yayın haline getirilmesi, bir yabancı dilde tercüme ettirilmesi, ilgili makamlara dağıtılması
F21) İl Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Klavuzu hazırlanması ve tüm yetkili makamlara gönderilmesi
İl Yenilik Stratejisi ve Eylem Planını Oluşturma
F1) İP2 sonuçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi
F2) İP2 analiz sonuçlarının tartışılacağı ve değerlendirmelerin yapılacağı toplantılar düzenlenmesi
F3) İP3 sonuçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi
F4) İP3 sonuçlarının tartışılması ve değerlendirmelerin yapılacağı toplantılar düzenlenmesi
F5) İP2 analiz sonuçlarının İl Yenilik Stratejisi ve Eylem Planında kullanılabilecek şekilde düzenlenmesi
F6) İP3 sonuçlarının İl Yenilik Stratejisi ve Eylem Planında kullanılabilecek şekilde düzenlenmesi
F7) İP2 ve 3 sonuçlarına göre önceliklerin/hedeflerin belirlenmesi
F8) Proje ekibi,İYP ve yürütme kurulu ile toplantılar düzenlenerek, önceliklerin/hedeflerin sınıflandırılması
F9) Proje ekibi veİYP ve yürütme kurulu tarafından analizin sonuçları değerlendirilerek, kısa, orta ve uzun vadede İlin Yenilik Stratejisinin belirlenmesi
F10) İP1 ile koordineli bir şekilde çalışılarak, öncelik/hedef sınıflamalarına göre hedef grupları ve stratejik plandaki konumlarının belirlenmesi
F11) İP1 ile koordineli bir şekilde çalışılarak, İP2 sonuçlarına göre İl Yenilik Stratejisi ve Eylem Planında yer alacak önemli faaliyetlerin belirlenmesi
F12) İP1 ile koordineli bir şekilde çalışılarak, İP3 sonuçlarına göre İl Yenilik Stratejisi ve Eylem Planında yer alacak önemli faaliyetlerin belirlenmesi
F13) Projenin yürütülebilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için görev alacak personelin görev tanımlamalarının, dağılımlarının, sorumluluk ve yetkilerinin belirlenmesi
F14) Eylem planının aktif hale geçebilmesi ve sürdürülebilir-liğinin sağlanabilmesi için ana aktör ve paydaşlardan konu ile ilgili istekli, deneyimli personel talep edilmesi;bu personele proje, il yenilik platformu ve eylem planının uygulanması hakkında detaylı bir eğitim verilmesi
F15) İl içi, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının takibi, zamanında/uygun başvuru yapılması ve en çok sayıda kazanma mekanizmalarının kurulması
F16) Fon sağlayan kuruluşların çalışma esaslarının tespit edilmesi, güncellenmesi ve izlenmesi
F17) Fonlama ve sözleşme için gerekli evrakların şablonlarının oluşturulması
F18) Proje süresince çalışma gruplarıyla toplantılar düzenlenerek, ayrıca sanal ortamda bilgi akışı sağlanarak iş paketlerinin sağlıklı yürütülmesinin sağlanması
F19) Çıkacak problemlere ve risklere karşı acil eylem planları hazırlanması
F20) Aydın İli Yenilik Stratejisinin belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için gerekli faaliyetler için taslak eylem planı çalışması yapılması
F21) Hazırlanan taslak çalışmanın ana aktör ve paydaşlarla tartışılarak değerlendirilmesi
F22) Proje ekibi ile birlikte değerlendirme sonuçlarına göre İl Yenilik Stratejisi ve Eylem Planında yer alacak faaliyetlerin belirlenmesi
F23) Proje öncelikleri, hedef grupları, çalışma grupları ve eylem planının faaliyetlerine göre zaman planlaması yapılması
F24) Gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirme sonuçlarına göre proje ekibi ve ilgili kişilerle toplan-tılar yapılarak, yeni toplantıların ve faaliyetlerin zaman çizelge-lerinin kontrol edilmesi, gerekliliği halinde değiştirilmesi
F25) Aydın İli Yenilik Stratejisi ve Eylem Planında belirtilen faaliyetlerin çıktılarının belirlenmesi
F26) Sonuçların “Aydın İli Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı” adlı kitapta yayınlanması
F27) Strateji ve Eylem Planının ölçülebilirliğinin sağlanabilmesi için başarı ölçütlerinin taslak çalışmasının yapılması
F28) Geliştirilen taslak çalışmanın proje ekibiyle değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, başarı ölçütlerinin son şeklini alması
F29) 18 aydan sonra gerçekleştirilecek kısa, orta, uzun vadeli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması, değerlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi (pilot projeler)
F30) Paydaşlar arasındaki iletişim kanallarını sürekli açık tutacak mekanizmaların geliştirilmesi

26,796 defa görüntülendi., 4 defa bugün görüntülendi.

İletişim Bilgileri

Sosyal Medya

© 2012 Aydın İl Yenilik Platformu Tüm hakları saklıdır.
?>
Coach Black Friday Online Deals Coach Black Friday Sale Coach Black Friday Deals Coach Best Cyber Monday Deals Coach Cyber Monday Sales Kate Spade Black Friday Sales Kate Spade Cyber Monday Best Deals Kate Spade Best Cyber Monday Deals Kate Spade Black Friday Sales Kate Spade Cyber Monday Deals Kate Spade Black Friday 2014 Kate Spade Cyber Monday Deals Chanel Cyber Monday 2014 Chanel Cyber Monday Sales Chanel Black Friday Sales Chanel Black Friday Chanel Black Friday Sales Chanel Black Friday Deals Chanel Black Friday Sale Chanel Best Black Friday Deals Chanel Cyber Monday Specials Prada Black Friday Online Louis Vuitton Black Friday Sale Louis Vuitton Pre Black Friday Sales Hermes Black Friday Sales Hermes Cyber Monday Sale Hermes Black Friday Online Deals Prada Black Friday 2014 Prada Best Cyber Monday Deals Prada Cyber Monday Sale Marc JacobsBlack Friday Sale Marc JacobsBlack Friday Sale Marc JacobsBlack Friday Sale Louis Vuitton Black Friday Specials Louis Vuitton Black Friday Louis Vuitton Cyber Monday Deals Hermes Black Friday Deals Hermes Black Friday Deals Hermes Cyber Monday Deals Ray Ban Best Cyber Monday Deals Oakley Black Friday Sale Oakley Black Friday Online Oakley Cyber Monday Deals Ray Ban Black Friday Online Deals Ray Ban Black Friday Sale Ray Ban Black Friday Online Deals Gucci Black Friday Online Deals Gucci Black Friday Online Gucci Cyber Monday 2014 Gucci Cyber Monday 2014 Gucci Black Friday Gucci Cyber Monday Specials Gucci Cyber Monday Deals Gucci Black Friday Louis Vuitton Best Cyber Monday Deals Louis Vuitton Cyber Monday Sales Louis Vuitton Black Friday Deals Louis Vuitton Black Friday Online Louis Vuitton Pre Black Friday Sales Nike Air Max Cyber Monday Best Deals Coach Cyber Monday Best Deals Michael Kors Cyber Monday Sales Michael Kors Cyber Monday Specials Michael Kors Black Friday Sale Michael Kors Black Friday Sales Michael Kors Best Cyber Monday Deals Christian Louboutin Black Friday Sales Christian Louboutin Black Friday Christian Louboutin Cyber Monday 2014 Christian Louboutin Cyber Monday Deals Christian Louboutin Black Friday Christian Louboutin Black Friday Christian Louboutin Black Friday Sale Christian Louboutin Cyber Monday 2014 Oakley Cyber Monday Specials Air Max Pre Black Friday Sales Hermes Cyber Monday Sale Hermes Black Friday 2014 Oakley Black Friday Sales Oakley Cyber Monday Best Deals Oakley Cyber Monday Deals Oakley Cyber Monday Sales Oakley Black Friday Online Ray Ban Black Friday 2014 Prada Cyber Monday 2014 Prada Black Friday Online Marc JacobsBest Cyber Monday Deals Marc JacobsBlack Friday Online Deals Canada Goose Best Cyber Monday Deals Canada Goose Black Friday Sale The North Face Pre Black Friday Sales The North Face Cyber Monday Deals The North Face Black Friday Specials UGG Boots Best Cyber Monday Deals UGG Boots Cyber Monday Sales UGG Boots Pre Black Friday Sales UGG Boots Black Friday Specials UGG Boots Black Friday Sales The North Face Black Friday Deals The North Face Cyber Monday Deals The North Face Black Friday 2014 Canada Goose Black Friday 2014 Canada Goose Cyber Monday Sales Canada Goose Black Friday Deals Hermes Black Friday Specials Hermes Black Friday Deals Hermes Pre Black Friday Sales Hermes Cyber Monday Best Deals Hermes Black Friday Prada Black Friday Prada Cyber Monday Best Deals Prada Cyber Monday Best Deals Prada Black Friday Sales Prada Cyber Monday Deals Marc JacobsBlack Friday Online Deals Marc JacobsBlack Friday 2014 Marc JacobsBlack Friday Sale Marc JacobsCyber Monday Sale Marc JacobsBest Cyber Monday Deals Gucci Cyber Monday Sales Gucci Cyber Monday Specials Gucci Cyber Monday Specials Hermes Black Friday Sale Hermes Black Friday Online Deals Hermes Black Friday Deals Prada Pre Black Friday Sales Prada Cyber Monday Deals Prada Cyber Monday 2014 Marc JacobsCyber Monday Sale Marc JacobsBlack Friday Online Air Jordan Basket Jordan Air Max Air Max Femme Chaussure Christian Louboutin Sacs Longchamp Bottes UGG Moncler Muts Spaccio Peuterey Moncler Paris Moncler Homme UGGs Sale Online Doudoune Homme Moncler Jordan Fille Air Max One Air Max Moncler Paris Noir UGG Homme UGG Pas Cher gucci borse Goedkope Woolrich Jassen Woolrich Amsterdam Canada Goose Jas Canada Goose Nederland Moncler Muts Parajumpers Norge Canada Goose Norge Butikker UGG Australia Norge Parajumper Kodiak Canada Goose Snow Mantra Giubbotti Peuterey Giubbotti Woolrich Louis Vuitton Milano Giacca Peuterey Borse Moncler UGG Outlet Italia UGG Scontati